Sylwia Galanciak - Akademia Pedagogiki Specjalnej

Pan Doktor Zbigniew Łęski – asystent na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie – odbył w semestrze letnim roku akademickiego 2018/I9 staż w Zakładzie Edukacji Medialnej Instytutu Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej w Warszawie. W ramach stażu dr Łęski prowadził zjęcia na specjalności Edukacja zdalna z grafiką komputerową, dając się poznać jako znakomity specjalista-metodyk i praktyk kształcenia e-learningowego – o czym świadczyły bardzo wysokie oceny zajęć w ankietach studenckich, jak również osiągane przez studentów wyniki. Pan Doktor w ramach pobytu na UczeIni dzieIił się również z pracownikami Zakładu Edukacji Medialnej IP APS swoim bogatym doświadczeniem we wdrażaniu e-learningu w kszałceniu akademickim, które zdobywał m.in. jako Pełnomocnik Rektora UJD ds. Nauki Otwartej.
Współpracę z dr. Zbigniewem Łęskim oceniam jako bardzo owocną i godną polecenia.

Strona internetowa Akademii Pedagogiki Specjalnej: http://www.aps.edu.pl