§ 1

POSTANOWIENIE WSTĘPNE

 1. Platforma e-learningowa firmy Com-Learn to platforma edukacyjna dostępna on-line, oparta o system Moodle. W ramach platformy podmioty biznesowe, edukacyjne oraz użytkownicy indywidualni mogą zamieszczać kursy, a uprawnieni użytkownicy mogą z nich korzystać. Odpłatność za kurs jest uzależniona od umowy z jego Autorem.
 2. Zasady korzystania z platformy e-learningowej firmy Com-Learn, jako narzędzia świadczącego usługi drogą elektroniczną określa niniejszy dokument, którego postanowienia odnoszą się do zakresu świadczonych usług i funkcji świadczonych drogą elektroniczną, witryny internetowej, interfejsu użytkowników, prezentowanych treści, a także wykorzystywanego oprogramowania. Niniejsza regulacja nie odnosi się do sposobu korzystania z kursów lub treści kursów, ten obszar regulują odrębnie określane zasady przez autorów i podmioty zamieszczające kursy.
 3. Firma Com-Learn nie odpowiada za treść kursów umieszczanych na platformie przez Autorów i udostępnianych Użytkownikom.
 4. Regulamin określa zasady korzystania z Usług dostępnych na platformie edukacyjnej Com-Learn, warunki ich świadczenia oraz zakres odpowiedzialności poszczególnych podmiotów.
 5. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na Platformie pod nazwą „Regulamin korzystania z platformy e-learningowej Com-Learn” w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści dowolnej osobie.
 6. Firma Com-Learn, jako właściciel i administrator platformy zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w zakresie dostarczanych przez siebie usług lub warunków ich świadczenia.
 7. Przed rozpoczęciem korzystania z Platformy każdy jej użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem. Korzystanie z Usług możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji Regulaminu. 
 8. Korzystając w jakikolwiek sposób z Platformy, Autor kursu, Uczestnik lub Użytkownik potwierdzają, że zapoznali się z treścią Regulaminu, akceptują jego postanowienia i zobowiązują się do ich przestrzegania.
 9. Odpowiedzialność za świadczenie usług w stosunku Użytkowników ponosi firma Com-Learn.
 10. W przypadku usług dostarczanych za pośrednictwem Platformy przez stosowne połączenia do stron internetowych innych usługodawców warunki ich świadczenia określają właściwe im regulacje. W omawianym przypadku stroną umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest właściwy im dostawca usług. Com-Learn nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez tych usługodawców. Postanowienia niniejszego punktu odnoszą się również do Kursów.
 11. Regulamin stanowi jednocześnie w stosunku do użytkowników Platformy umowę pomiędzy firmą Com-Learn a Użytkownikami Platformy zawieraną na warunkach określonych w Regulaminie, której przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019, poz. 123 z późn. zm.).
 12. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez sądy polskie właściwe dla siedziby Com-Learn.

§ 2

SŁOWNIK UŻYTYCH POJĘĆ

Adres email – identyfikator w systemie poczty elektronicznej umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

Autor kursu – Podmiot biznesowy, edukacyjny lub fizyczny, który na podstawie umowy zawartej z firmą Com-Learn zamieszcza na Platformie kurs celem jego płatnego lub nieodpłatnego udostępnienia Uczestnikom.

Formularz rejestracyjny – formularz on–line wypełniany przez osobę fizyczną w celu założenia Konta uprawniającego do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Platformy edukacyjnej przypisanych do Konta;

Hasło – ciąg znaków umożliwiający Użytkownikowi na dostęp do Konta;

Konto – dostępny za pośrednictwem Platformy zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika umożliwiający mu korzystanie po zalogowaniu z dostępnych aktualnie funkcjonalności oraz przypisanych Usług;

Kurs – kurs e-lerningowy w formacie Moodle, mający na celu podnoszenie kompetencji i kwalifikacje ich Uczestników, zamieszczony i publikowany na Platformie;

Platforma – internetowa platforma edukacyjna oparta na systemie Moodle, za pośrednictwem której świadczone są Usługi oraz udostępniane Kursy, dostępna pod adresem URL: https://com-learn.pl/e-learning 

Regulamin – niniejszy dokument określający warunki korzystania z platformy e-learningowej firmy Com-Learn;

RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Usługi – usługi świadczone za pośrednictwem Platformy na rzecz Autorów kursów oraz Uczestników

Uczestnik – Użytkownik, który korzysta z udostępnionego na Platformie Kursu na zasadach określonych w Regulaminie oraz warunkach określonych przez Autora kursu dla poszczególnych kursów;

Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca Konto na Platformie;

Com-Learn – firma Com-Learn Zbigniew Łęski z siedzibą w Małusach Małych 44b, 42-244 Mstów, NIP 5731725370, REGON: 385683087, będąca właścicielem Platformy e-learningowej Com-Learn.

§ 3

WARUNKI TECHNICZNE

 1. Korzystanie z Platformy wymaga posiadania Konta użytkownika.
 2. Rejestracja konta następuje w momencie wykupu dostępu do Kursu lub na zasadach odrębnie określonych przez firmę Com-Learn lub Autora kursu.
 3. Warunkiem technicznym korzystania z Platformy lub Usług jest posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego typu laptop, tablet lub smartfon z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową oraz Adresu e-mail działającego na dowolnym serwerze.
 4. Korzystanie z Platformy lub Usług możliwe jest przy spełnieniu następujących wymagań technicznych:
  • przeglądarki: Edge 43 lub wyższy, Google Chrome 70 lub wyższy, Mozilla Firefox 61 lub wyższy, Safari 12 lub wyższy, Opera 56 lub wyższy;
  • włączona obsługa cookies (ciasteczek) oraz Local Storage;
  • włączona obsługa JavaScript w przeglądarce.
  • Urządzenia mobilne za pomocą których dochodzi do korzystania z Platformy lub Usług muszą mieć zapewnione aktywne połączenie internetowe.
 5. Korzystanie z Platformy lub Usług wiąże się ze standardowym ryzykiem związanym z korzystaniem z sieci Internet, wobec tego rekomenduje się Użytkownikom podjęcie odpowiednich kroków celem ich zminimalizowania, w szczególności stosowania odpowiednich zabezpieczeń urządzeń informatycznych, za pomocą których Użytkownicy korzystają z Platformy lub Usług, nieudostępniania loginu i hasła, korzystania z programów antywirusowych oraz aktualnych przeglądarek internetowych.

§ 4

ZAKRES USŁUG

 1. Usługi świadczone przez Com-Learn na rzecz Autorów i Uczestników wykonywane są zgodnie z Regulaminem i w zakresie w nim określonym.
 2. Firma Com-Learn zobowiązuje się do 
  • publikowania oraz udzielania informacji o aktualnie prowadzonych kursach,
  • udostępniania Kursów w taki sposób, aby Uczestnik spełniając warunki techniczne określone w Regulaminie miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym i mógł się zarejestrować w celu korzystania z nich,
  • zapewnienia możliwości tworzenia i edycji Kursów,
  • utrzymania Platformy w konfiguracji umożliwiającej zamieszczenie Kursu,
  • zarządzania procesem rejestracji i kontami Użytkowników,

§ 5

REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

 1. Każdy podmiot chcąc korzystać z Usług powinien posiadać aktywne Konto.
 2. Założenie Konta dla Uczestników kursu dokonuje się na zasadach ustalonych z Autorem kursu, szczegółowo opisanych na stronie Kursu lub na stronie sklepu firmy Com-Learn pod adresem https://com-learn.pl/index.php/sklep/
 3. Autorzy kursów mogą przewidzieć dodatkowe formy rejestracji i udostępniania poszczególnych Kursów, o czym będą informować w ramach procesu rejestracji do Kursu.
 4. Autorzy kursów otrzymują Konta i dostęp do Platformy poprzez kontakt z firmą Com-Learn na adres e-mail: e-learning@com-learn.pl
 5. Podając dane niezbędne do rejestracji Konta Użytkownik oświadcza, że:
  • podane przez niego dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • podane dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
 6. Com-Learn po otrzymaniu kompletu danych, zaakceptowaniu Użytkownika Regulaminu oraz uregulowania płatności za dostęp do Kursu utworzy dla niego unikalne Konto o identyfikatorze będącym podanym przez niego adresem e-mail poczty elektronicznej i wybranej nazwie.
 7. Adres email jest powiązany z Kontem i stanowi konieczną formę identyfikacji wobec Użytkownika i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 8. Com-Learn zastrzega sobie prawo do odmowy utworzenia Konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana przez innych Użytkowników lub jeżeli poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy jakichkolwiek osób trzecich.
 9. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego Adresu email oraz Hasła. Jednocześnie zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie nieuprawnionej w jego imieniu Hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.
 10. Użytkownik może mieć tylko jedno Konto.

§ 6

ZAWARCIE i ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa na korzystanie z usług Platformy Com-Learn zostaje zawarta z chwilą aktywacji Konta.
 2. Użytkownik zawierając Umowę oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje w całości jego postanowienia.
 3. Umowa z Użytkownikiem zostaje zawarta na czas, który jest określony na stronie sklepu internetowego Com-Learn dostępnego pod adresem https://com-learn.pl/index.php/sklep/ lub w opisie kursu, albo jest zależny od indywidualnych ustaleń między Com-Learn a Autorem kursu.
 4. Com-Learn ma prawo: rozwiązać Umowę lub zablokować Konto Użytkownika w następujących przypadkach:
  • zmiany obowiązujących przepisów prawa lub prowadzonej działalności statutowej,
  • powzięcia uzasadnionych informacji, że Użytkownik korzysta z Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Com-Learn
  • umieszczania przez Użytkownika treści niezgodnych z Regulaminem,
  • uznania wniesionego sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika, zgodnie z art. 21 RODO,
  • braku akceptacji zmian w Regulaminie 
 5. O rozwiązaniu umowy Com-Learn poinformuje Użytkownika najpóźniej w terminie 24 godzin od zaistnienia okoliczności uzasadniających rozwiązanie Umowy, przesyłając stosowane oświadczenie na adres e-mail Użytkownika podany w procesie rejestracji Konta. Rozwiązanie Umowy następuje w terminie 24 godzin od przesłania oświadczenia.

§ 7

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG

 1. W celu sprawnej realizacji Usługi Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego Adresu e-mail. Adres ten może być modyfikowany.
 2. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za nieprawdziwość złożonych oświadczeń i zapewnień oraz za niedopełnienie zobowiązań wynikających z Regulaminu.
 3. Zabrania się udostępniania Konta innym osobom lub podmiotom.
 4. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Platformy lub Usług.
 5. Użytkownik jest zobowiązany, w szczególności do:
  • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Platformy Com-Learn oraz od korzystania z Usług w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
  • nienaruszania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,
  • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i Regulamin,
 6. Zakazana jest publikacja Kursów zawierających informacje naruszające przepisy prawa, w tym autorskie prawa majątkowe i osobiste, dobre obyczaje, bądź informacje stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji. Kurs nie może w szczególności:
  • naruszać godności ludzkiej,
  • naruszać dobrego imienia jakichkolwiek osób lub podmiotów,
  • naruszać obowiązujących przepisów prawa,
  • zawierać treści obraźliwych, pornograficznych lub dyskryminujących,
  • wprowadzać Uczestnika w błąd.

§ 8

PRAWA I OBOWIĄZKI COM-LEARN

 1. Com-Learn zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji Usług oraz sposobu działania Platformy, w tym zaprzestania działalności, przeniesienia praw oraz podjęcia dozwolonych przez prawo czynności związanych z Platformą. 
 2. Com-Learn zastrzega sobie prawo do: 
  • zmodyfikowania i/lub usunięcia Konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Platformy lub niezgodne z Regulaminem.
  • okresowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych,
  • wysyłania na adres e-mail Użytkowników komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Platformy i/lub świadczeniem Usług,
  • odmowy świadczenia Usług, jeśli Użytkownik poda błędny, fałszywy lub tymczasowy adres email lub dane,
  • odmowy świadczenia Usług, jeżeli Użytkownik nie przestrzega postanowień Regulaminu,
 3. W przypadku stwierdzenia nieprawdziwych lub nieaktualnych danych podanych przez Użytkownika, Com-Learn ma prawo go wezwać do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości.
 4. Com-Learn nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Platformy i/ lub Usług w całości albo w części w zakresie w jakim nie ma wpływu na jakość świadczenia Usługi, np. ze względu na dostawców usług internetowych, informatycznych, itp.

§ 9

PŁATNOŚCI ZA USŁUGI

 1. Platforma ma charakter komercyjny, a korzystanie z Usług jest odpłatne.
 2. Opłata za uczestnictwo w Kursie jest uzależniona od warunków umowy z Autorem.
 3. W przypadku Kursów dystrybuowanych za pośrednictwem sklepu dostępnego pod adresem https://com-learn.pl/index.php/sklep/warunki uczestnictwa w Kursie oraz wysokość opłaty są dostępne w opisie Kursu.
 4. Autorzy, po wcześniejszym ustaleniu z Com-Learn, mogą samodzielnie dystrybuować kursy. W takim wypadku zobowiązani są do jasnego umieszczenia informacji na temat kosztów oraz możliwości dostępu do Kursu w jego opisie.
 5. Zamieszczenie przez Autora komercyjnego kursu na Platformie może być bezpłatne. W takim wypadku autor kursu zgadza się na oddanie Com-Learn 30% z przychodu wynikającego ze sprzedaży dostępu do Kursu.
 6. Com-Learn może świadczyć wsparcie techniczne i merytoryczne w zakresie zamieszczania Kursów na Platformie. W takim wypadku pobierana jest opłata, która ustalana jest indywidualnie na podstawie odrębnej umowy i jest zależna od nakładu pracy oraz czasu jaki Com-Learn będzie musiał poświęcić świadcząc Usługi.
 7. Możliwe jest zawarcie umowy pomiędzy Autorem kursu a Com-Learn określającej inne warunki płatności za utworzenie i udostępnienie Kursu oraz za dostęp Uczestników do jego treści. W takim wypadku kwota ustalana będzie indywidualnie w zależności od liczebności grupy docelowej, ilości materiału, który ma być umieszczony na Platformie oraz czasu w jakim Kurs ma być dostępny
 8. Użytkownik powinien mieć świadomość, że korzystanie z Usług za pośrednictwem Platformy Com-Learn wymagać będzie połączenia z siecią Internet i wiązać się będzie z kosztami transmisji danych, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług planu taryfowego operatora sieci, z której dany Użytkownik/ usługobiorca korzysta.

§ 10

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 2. Com-Learn nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług w całości lub części na rzecz Użytkowników. Nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług i usunięcia Konta Użytkownika naruszającego Regulamin.
 3. Com-Learn nie ponosi odpowiedzialności za:
  • szkody wyrządzone osobom trzecim lub następstwa działań, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  • za treści udostępniane przez Użytkowników w ramach Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
  • szkody Autorów lub Uczestników powstałe w związku z zaprzestaniem publikowania Kursu,
  • zgodność z prawdą zamieszczonych przez Użytkowników informacji,
  • utratę przez Użytkowników danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Com-Learn (działanie osób trzecich),
  • szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Com-Learn nie ponosi odpowiedzialności (działania zaniechania osób trzecich, awarie, itp.),
  • podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji Konta, nieprzestrzegania przez Użytkowników warunków Regulaminu,
  • działania lub zaniechania dostawców usług internetowych oraz awarie i zakłócenia w działaniu sieci internetowej, za pośrednictwem której Użytkownik korzysta z Platformy,
  • skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie loginu lub hasła,
  • przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałych z przyczyn niezależnych od Com-Learn.
 4. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, Com-Learn nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 5. Com-Learn nie ponosi odpowiedzialności za dane przekazane w celu otrzymania potwierdzenia ukończenia kursu lub wydania zaświadczenia, w przypadku, gdy Uczestnik poda je w sposób błędny lub nieprawdziwy.

§ 11

PRAWA AUTORSKIE ORAZ LICENCJE

 1. Wszelkie prawa do utworów, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018r. poz. 1181 z późn. zm.), z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3, stanowiących element Platformy, a w szczególności do elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych generujących i obsługujących Platformę lub pozwalających na korzystanie z Usługi, są zastrzeżone na rzecz Com-Learn.
 2. Postanowienia ust. 1, nie mają zastosowania do utworów wyrażonych w formie kodu źródłowego systemu Moodle, na którym zbudowano Platformę. Warunki korzystania z tych utworów oraz kodu systemu Moodle określa licencja „GNU GENERAL PUBLIC LICENSE” dostępna pod adresem URL https://docs.moodle.org/dev/License 
 3. Postanowienia ust. 1 nie mają zastosowania do Kursów, których prawa do dysponowania autorskimi prawami majątkowymi lub licencjami przysługują Autorom lub podmiotom z nimi współpracującym. Zasady korzystania z Kursów określają odrębne regulacje określone przez ich twórców.
 4. Każde naruszenie praw autorskich przez Użytkownika może spowodować jego odpowiedzialność cywilną lub karną z tego tytułu.

§ 12

PRZECHOWYWANIE I UDOSTĘPNIANIE KURSÓW

 1. Com-Learn zapewnia możliwość deponowania i publikacji Kursów na Platformie zgodnie z możliwościami technologicznymi Platformy.
 2. Autor publikując Kurs oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe lub dysponuje prawem licencji uprawniającym go do zamieszczenia i publikowania Kursu na Platformie oraz wykorzystywania Kursu w zakresie jego rozpowszechniania i udostępniania za pomocą sieci Internet.
 3. Autor oświadcza, że Kurs nie narusza żadnych praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich.
 4. Com-Learn nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z Kursów przez Uczestników. Uczestnik może korzystać z Kursów na zasadach i w sposób określony przez Autora.
 5. Autor ma możliwość zamieszczania lub usunięcia Kursu na Platformie w terminie ustalonym z Com-Learn. Kategorie tematyczne, czas trwania, termin rozpoczęcia i zakończenia Kursu oraz terminy zapisów na Kurs określa Autor.
 6. Com-Learn ma możliwość zablokowania Kursu co do którego zachodzi podejrzenie, że został zamieszczony z naruszeniem zasad prawa lub postanowień Regulaminu.

§ 13

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Com-Learn przetwarza wyłącznie te dane osobowe Użytkowników, które są niezbędne do świadczenia Usług określonych Regulaminem oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 2. Dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem zasad ochrony i bezpieczeństwa danych zgodnie z wymaganiami RODO.
 3. Zasady ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności Com-Learn dostępna pod adresem internetowym: https://com-learn.pl/index.php/polityka-prywatnosci/
 4. W przypadku, gdy do dystrybuowania Kursu wykorzystywany jest sklep internetowy Com-Learn dostępny pod adresem https://com-learn.pl/index.php/sklep/, użytkownika obowiązują zapisy Regulaminu sklepu internetowego Com-Learn, dostępnego pod adresem: https://com-learn.pl/index.php/regulamin-sklepu-internetowego-com-learn/

§ 14

ZABEZPIECZENIE DANYCH

Com-Learn oświadcza, iż dokłada należytej staranności, aby zapewnić wszystkim Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Usług. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać mailowo na adres e-learning@com-learn.pl

§ 15

WSPARCIE MERYTORYCZNE I TECHNICZNE UŻYTKOWNIKÓW

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu lub problemy związane ze świadczonymi usługami w ramach Platformy Com-Learn mogą być zgłaszane przez Użytkownika za pośrednictwem adresu e-mail e-learning@com-learn.pl
 2. Użytkownik może zgłosić zastrzeżenie w takim zakresie w jakim przewidziane Regulaminem dedykowane mu Usługi nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Zgłoszenie powinno być przesłane w ciągu 14 dni od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przesłanie zgłoszenia.
 4. Zgłoszenie można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres e-mail: e-learning@com-learn.pl.
 5. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail, okoliczności uzasadniające zgłoszenie, a także konkretne żądanie związane ze zgłoszeniem.
 6. Jeżeli podane w zgłoszeniu dane lub informacje wymagają uzupełnienia, podmiot je rozpatrujący, zwróci się do zgłaszającego o uzupełnienie we wskazanym zakresie. W przypadku braku uzupełnienia zgłoszenie pozostanie bez rozpatrzenia.
 7. Com-Learn rozpoznaje zgłoszenie w terminie 30 dni od daty jego otrzymania w sposób prawidłowy (zawierające wymagane elementy, niewymagające uzupełnienia). Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia drogą korespondencji elektronicznej, na podany przez siebie adres e-mail.
 8. Com-Learn zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości Regulaminu lub przepisów prawa.

§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Com-Learn zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
 2. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach Regulaminu stosownym komunikatem zamieszczonym na Platformie oraz informacją przesłaną na adres e-mail zarejestrowany w systemie e-learningowym.
 3. Użytkownik może odmówić akceptacji zmian przesyłając do Com-Learn stosowne oświadczenie w tym zakresie w formie pisemnej, mailowej na adres e-learning@com-learn.pl. Oświadczenie o braku akceptacji zmian powinno być przekazane niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o zmianie Regulaminu w sposób określony w ust. 2. Brak oświadczenia w powyższym terminie jest uznany za akceptację zmian przez Użytkownika. Przesłanie oświadczenia jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy przez Użytkownika z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia, liczonego od dnia otrzymania przez Com-Learn informacji o odmowie akceptacji zmian.
 4. Użytkownik ponosi ryzyko nieotrzymania powiadomienia o zmianie Regulaminu z powodu nieaktualnego, nieprawdziwego lub należącego do innego podmiotu adresu e-mail.
 5. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem w nowym brzmieniu.
 6. Wszelkie spory związane z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Com-Learn, przy czym w przypadku sporów na tle sposobu realizacji przez Com-Learn Usług, postępowanie sądowe może być wszczęte po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, w pozostałych przypadkach Strony zobowiązują się w pierwszej kolejności dążyć do polubownego rozstrzygnięcia sporów w drodze negocjacji prowadzonych przez okres 90 dni.
 7. Nie stanowi zmian Regulaminu: zmiana zawartych w nim danych teleadresowych dotyczących Com-Learn, zmiana danych wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia przez niego działalności ani zmiana Polityki Prywatności, jeżeli jej zmiany wynikają z obowiązujących przepisów prawa lub są bardziej korzystne dla Użytkownika.
 8. Com-Learn ma prawo podjąć decyzję o zaprzestaniu lub zawieszeniu świadczenia Usługi. W takim przypadku poinformuje Użytkowników, zamieszczając na głównej stronie internetowej Platformy stosowną informację. Zaprzestanie lub zawieszenie świadczenia Usługi nastąpi po upływie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji.
 9. Prawem właściwym dla całości Umowy jest prawo polskie.
 10. W kwestiach nieuregulowanych w Umowach zawartych z Com-Learn zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 11. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 12. Regulamin obowiązuje od 1.05.2020r.