§ 1

POSTANOWIENIE WSTĘPNE

 1. System ankietowy firmy Com-Learn to platforma służąca prowadzeniu badań ankietowych dostępna on-line, oparta o system Lime Survey. W ramach platformy podmioty biznesowe, edukacyjne oraz użytkownicy indywidualni mogą zamieszczać ankiety, a uprawnieni użytkownicy mogą z nich korzystać.
 2. Zasady korzystania z systemu ankietowego firmy Com-Learn, jako narzędzia świadczącego usługi drogą elektroniczną określa niniejszy dokument, którego postanowienia odnoszą się do zakresu świadczonych usług i funkcji świadczonych drogą elektroniczną, witryny internetowej, interfejsu użytkowników, prezentowanych treści, a także wykorzystywanego oprogramowania. Niniejsza regulacja nie odnosi się do sposobu korzystania z ankiet lub treści ankiet, ten obszar regulują odrębnie określane zasady przez autorów i podmioty zamieszczające ankiet.
 3. Firma Com-Learn nie odpowiada za treść ankiet umieszczanych w Systemie.
 4. Regulamin określa zasady korzystania z Usług dostępnych w systemie ankietowym Com-Learn, warunki ich świadczenia oraz zakres odpowiedzialności poszczególnych podmiotów.
 5. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie w Systemie pod nazwą „Regulamin korzystania z systemu ankietowego Com-Learn” w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści dowolnej osobie.
 6. Firma Com-Learn, jako właściciel i administrator Systemu zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w zakresie dostarczanych przez siebie usług lub warunków ich świadczenia.
 7. Przed rozpoczęciem korzystania z Systemu każdy jej użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem. Korzystanie z Usług możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji Regulaminu. 
 8. Korzystając w jakikolwiek sposób z Systemu każdy Użytkownik potwierdzaja, że zapoznał się z jego treścią, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 9. Odpowiedzialność za świadczenie usług w stosunku Użytkowników ponosi firma Com-Learn.
 10. W przypadku usług dostarczanych za pośrednictwem Systemu przez stosowne połączenia do stron internetowych innych usługodawców warunki ich świadczenia określają właściwe im regulacje. W omawianym przypadku stroną umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest właściwy im dostawca usług. Com-Learn nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez tych usługodawców. Postanowienia niniejszego punktu odnoszą się również do Ankiet.
 11. Regulamin stanowi jednocześnie w stosunku do użytkowników Systemu umowę pomiędzy firmą Com-Learn a Użytkownikami Systemu zawieraną na warunkach określonych w Regulaminie, której przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019, poz. 123 z późn. zm.).
 12. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez sądy polskie właściwe dla siedziby Com-Learn.

§ 2

SŁOWNIK UŻYTYCH POJĘĆ

Adres email – identyfikator w systemie poczty elektronicznej umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

Ankieta – ankieta w formacie Lime Survey, zamieszczona w systemie ankietowym Com-Learn i za jego pośrednictwem udostępniona respondentom;

Formularz rejestracyjny – formularz on–line wypełniany przez osobę fizyczną w celu założenia Konta uprawniającego do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Platformy edukacyjnej przypisanych do Konta;

Hasło – ciąg znaków umożliwiający Użytkownikowi na dostęp do Konta;

Konto – dostępny za pośrednictwem Systemu zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika umożliwiający mu korzystanie po zalogowaniu z dostępnych aktualnie funkcjonalności oraz przypisanych Usług;

Regulamin – niniejszy dokument określający warunki korzystania z platformy e-learningowej firmy Com-Learn;

Respondent – osoba, do której Użytkownik kieruje badanie ankietowe, która po otrzymaniu odnośnika oraz opcjonalnie tokenu wypełnia Ankietę;

RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

System – internetowy system ankietowy oparty na Lime Survey, za pośrednictwem którego świadczone są Usługi oraz udostępniane Ankiety, dostępny pod adresem URL: https://com-learn.pl/ankiety;

Usługi – usługi świadczone za pośrednictwem Systemu na rzecz Użytkowników oraz Respondentów;

Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca Konto w Systemie, które umożliwia jej edycję oraz udostępnianie Ankiet;

Com-Learn – firma Com-Learn Zbigniew Łęski z siedzibą w Małusach Małych 44b, 42-244 Mstów, NIP 5731725370, REGON: 385683087, będąca właścicielem Platformy e-learningowej Com-Learn.

§ 3

WARUNKI TECHNICZNE

 1. Korzystanie z Systemu wymaga posiadania Konta użytkownika.
 2. Rejestracja konta następuje w momencie wykupu dostępu do Systemu lub na zasadach odrębnie określonych przez firmę Com-Learn w porozumieniu z Użytkownikiem.
 3. Warunkiem technicznym korzystania z Systemu lub Usług jest posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego typu laptop, tablet lub smartfon z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową oraz Adresu e-mail działającego na dowolnym serwerze.
 4. Korzystanie z Systemu lub Usług możliwe jest przy spełnieniu następujących wymagań technicznych:
  • przeglądarki: Edge 43 lub wyższy, Google Chrome 70 lub wyższy, Mozilla Firefox 61 lub wyższy, Safari 12 lub wyższy, Opera 56 lub wyższy;
  • włączona obsługa cookies (ciasteczek) oraz Local Storage;
  • włączona obsługa JavaScript w przeglądarce.
  • Urządzenia mobilne za pomocą których dochodzi do korzystania z Systemu lub Usług muszą mieć zapewnione aktywne połączenie internetowe.
 5. Korzystanie z Systemu lub Usług wiąże się ze standardowym ryzykiem związanym z korzystaniem z sieci Internet, wobec tego rekomenduje się Użytkownikom podjęcie odpowiednich kroków celem ich zminimalizowania, w szczególności stosowania odpowiednich zabezpieczeń urządzeń informatycznych, za pomocą których Użytkownicy korzystają z Systemu lub Usług, nieudostępniania loginu i hasła, korzystania z programów antywirusowych oraz aktualnych przeglądarek internetowych.

§ 4

ZAKRES USŁUG

 1. Usługi świadczone przez Com-Learn na rzecz Użytkowników oraz Respondentów wykonywane są zgodnie z Regulaminem i w zakresie w nim określonym.
 2. Firma Com-Learn zobowiązuje się do 
  • publikowania oraz udzielania informacji o aktualnie dostępnych ankietach,
  • udostępniania Ankiet w taki sposób, aby Respondent spełniając warunki techniczne określone w Regulaminie miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
  • zapewnienia możliwości tworzenia i edycji Ankiet upoważnionym Użytkownikom,
  • utrzymania Systemu w konfiguracji umożliwiającej zamieszczenie i opublikowanie Ankiety,
  • zarządzania procesem rejestracji i kontami Użytkowników,

§ 5

REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

 1. Każdy podmiot chcąc korzystać z Usług powinien posiadać aktywne Konto.
 2. Założenie Konta dla Użytkowników kursu dokonuje się na zasadach ustalonych z Com-Learn, szczegółowo opisanych na stronie sklepu firmy Com-Learn pod adresem https://com-learn.pl/index.php/sklep/ lub na podstawie indywidualnych ustaleń pomiędzy Com-Learn a Użytkownikiem.
 3. Użytkownicy określają zasady dostępu Respondentów do publikowanych przez siebie Ankiet oraz samodzielnie zajmują się takim rozpowszechnieniem informacji o ankiecie, aby uzyskać zadowalające ich wyniki
 4. Podając dane niezbędne do rejestracji Konta Użytkownik oświadcza, że:
  • podane przez niego dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • podane dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
 5. Com-Learn po otrzymaniu kompletu danych, zaakceptowaniu Użytkownika Regulaminu oraz uregulowania płatności za dostęp do Systemu utworzy dla niego unikalne Konto o identyfikatorze będącym podanym przez niego adresem e-mail poczty elektronicznej i wybranej nazwie.
 6. Adres email jest powiązany z Kontem i stanowi konieczną formę identyfikacji wobec Użytkownika i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 7. Com-Learn zastrzega sobie prawo do odmowy utworzenia Konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana przez innych Użytkowników lub jeżeli poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy jakichkolwiek osób trzecich.
 8. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego Adresu email oraz Hasła. Jednocześnie zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie nieuprawnionej w jego imieniu Hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.
 9. Użytkownik może mieć tylko jedno Konto.

§ 6

ZAWARCIE i ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa na korzystanie z usług Systemu ankietowego Com-Learn zostaje zawarta z chwilą aktywacji Konta.
 2. Użytkownik zawierając Umowę oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje w całości jego postanowienia.
 3. Umowa z Użytkownikiem zostaje zawarta na czas, który jest określony na stronie sklepu internetowego Com-Learn dostępnego pod adresem https://com-learn.pl/index.php/sklep/ lub na czas wynikający z indywidualnych ustaleń pomiędzy Com-Learn a użytkownikiem.
 4. Com-Learn ma prawo: rozwiązać Umowę lub zablokować Konto Użytkownika w następujących przypadkach:
  • zmiany obowiązujących przepisów prawa lub prowadzonej działalności statutowej,
  • powzięcia uzasadnionych informacji, że Użytkownik korzysta z Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Com-Learn
  • umieszczania przez Użytkownika treści niezgodnych z Regulaminem,
  • uznania wniesionego sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika, zgodnie z art. 21 RODO,
  • braku akceptacji zmian w Regulaminie 
 5. O rozwiązaniu umowy Com-Learn poinformuje Użytkownika najpóźniej w terminie 24 godzin od zaistnienia okoliczności uzasadniających rozwiązanie Umowy, przesyłając stosowane oświadczenie na adres e-mail Użytkownika podany w procesie rejestracji Konta. Rozwiązanie Umowy następuje w terminie 24 godzin od przesłania oświadczenia.

§ 7

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG

 1. W celu sprawnej realizacji Usługi Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego Adresu e-mail. Adres ten może być modyfikowany.
 2. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za nieprawdziwość złożonych oświadczeń i zapewnień oraz za niedopełnienie zobowiązań wynikających z Regulaminu.
 3. Zabrania się udostępniania Konta innym osobom lub podmiotom.
 4. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Systemu lub Usług.
 5. Użytkownik jest zobowiązany, w szczególności do:
  • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Systemu ankietowego Com-Learn oraz od korzystania z Usług w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
  • nienaruszania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,
  • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o Respondentach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i Regulamin,
 6. Zakazana jest publikacja Ankiet zawierających informacje naruszające przepisy prawa, w tym autorskie prawa majątkowe i osobiste, dobre obyczaje, bądź informacje stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji. Ankieta nie może w szczególności:
  • naruszać godności ludzkiej,
  • naruszać dobrego imienia jakichkolwiek osób lub podmiotów,
  • naruszać obowiązujących przepisów prawa,
  • zawierać treści obraźliwych, pornograficznych lub dyskryminujących,
  • wprowadzać Uczestnika w błąd.

§ 8

PRAWA I OBOWIĄZKI COM-LEARN

 1. Com-Learn zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji Usług oraz sposobu działania Systemu, w tym zaprzestania działalności, przeniesienia praw oraz podjęcia dozwolonych przez prawo czynności związanych z Systemem. 
 2. Com-Learn zastrzega sobie prawo do: 
  • zmodyfikowania i/lub usunięcia Konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Systemu lub niezgodne z Regulaminem.
  • okresowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych,
  • wysyłania na adres e-mail Użytkowników komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Systemu i/lub świadczeniem Usług,
  • odmowy świadczenia Usług, jeśli Użytkownik poda błędny, fałszywy lub tymczasowy adres email lub dane,
  • odmowy świadczenia Usług, jeżeli Użytkownik nie przestrzega postanowień Regulaminu,
 3. W przypadku stwierdzenia nieprawdziwych lub nieaktualnych danych podanych przez Użytkownika, Com-Learn ma prawo go wezwać do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości.
 4. Com-Learn nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Systemu i/ lub Usług w całości albo w części w zakresie w jakim nie ma wpływu na jakość świadczenia Usługi, np. ze względu na dostawców usług internetowych, informatycznych, itp.

§ 9

PŁATNOŚCI ZA USŁUGI

 1. System ankietowy Com-Learn ma charakter komercyjny, a korzystanie z Usług jest odpłatne.
 2. Opłata za dostęp do Systemu jest uzależniona od wybranych na stronie sklepu internetowego Com-Learn (https://com-learn.pl/index.php/sklep) parametrów usługi, lub od indywidualnych ustaleń pomiędzy Com-Learn a Użytkownikiem.
 3. Użytkownicy samodzielnie dystrybuują swoje Ankiety i określają warunki na jakich Respondent uzyskuje do nich dostęp.
 4. Com-Learn może świadczyć wsparcie techniczne i merytoryczne w zakresie zamieszczania Ankiet w Systemie. W takim wypadku pobierana jest opłata, która jest określona na stronie sklepu (https://com-learn.pl/index.php/sklep), lub jest ustalana indywidualnie na podstawie odrębnej umowy w zależności od nakładu pracy oraz czasu jaki Com-Learn będzie musiał poświęcić świadcząc Usługi.
 5. Możliwe jest zawarcie umowy pomiędzy Autorem kursu a Com-Learn określającej inne warunki płatności za utworzenie i udostępnienie Ankiety oraz za dostęp Respondentów do jej treści. W takim wypadku kwota ustalana będzie indywidualnie w zależności od liczebności grupy docelowej, obszerności Ankiety oraz czasu w jakim Ankieta ma być dostępna
 6. Użytkownik powinien mieć świadomość, że korzystanie z Usług za pośrednictwem Platformy Com-Learn wymagać będzie połączenia z siecią Internet i wiązać się będzie z kosztami transmisji danych, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług planu taryfowego operatora sieci, z której dany Użytkownik/ usługobiorca korzysta.

§ 10

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 2. Com-Learn nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług w całości lub części na rzecz Użytkowników. Nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług i usunięcia Konta Użytkownika naruszającego Regulamin.
 3. Com-Learn nie ponosi odpowiedzialności za:
  • szkody wyrządzone osobom trzecim lub następstwa działań, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  • za treści udostępniane przez Użytkowników w ramach Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
  • szkody Autorów lub Uczestników powstałe w związku z zaprzestaniem publikowania Ankiety,
  • zgodność z prawdą zamieszczonych przez Użytkowników informacji,
  • utratę przez Użytkowników danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Com-Learn (działanie osób trzecich),
  • szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Com-Learn nie ponosi odpowiedzialności (działania zaniechania osób trzecich, awarie, itp.),
  • podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji Konta, nieprzestrzegania przez Użytkowników warunków Regulaminu,
  • działania lub zaniechania dostawców usług internetowych oraz awarie i zakłócenia w działaniu sieci internetowej, za pośrednictwem której Użytkownik korzysta z Systemu,
  • skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie loginu lub hasła,
  • przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałych z przyczyn niezależnych od Com-Learn.
 4. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, Com-Learn nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

§ 11

PRAWA AUTORSKIE ORAZ LICENCJE

 1. Wszelkie prawa do utworów, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018r. poz. 1181 z późn. zm.), z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3, stanowiących element Systemu, a w szczególności do elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych generujących i obsługujących System lub pozwalających na korzystanie z Usługi, są zastrzeżone na rzecz Com-Learn.
 2. Postanowienia ust. 1, nie mają zastosowania do utworów wyrażonych w formie kodu źródłowego systemu Lime Survey. Warunki korzystania z tych utworów oraz kodu systemu Lime Servey” określa licencja „GNU GENERAL PUBLIC LICENSE” dostępna pod adresem URL https://www.limesurvey.org/about-limesurvey/license
 3. Postanowienia ust. 1 nie mają zastosowania do Ankiet, których prawa do dysponowania autorskimi prawami majątkowymi lub licencjami przysługują Autorom lub podmiotom z nimi współpracującym. Zasady korzystania z Ankiet określają odrębne regulacje określone przez ich twórców.
 4. Każde naruszenie praw autorskich przez Użytkownika może spowodować jego odpowiedzialność cywilną lub karną z tego tytułu.

§ 12

PRZECHOWYWANIE I UDOSTĘPNIANIE KURSÓW

 1. Com-Learn zapewnia możliwość deponowania i publikacji Ankiet w Systemie zgodnie z możliwościami technologicznymi Systemu.
 2. Użytkownik publikując Ankietę oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe lub dysponuje prawem licencji uprawniającym go do jej zamieszczenia i opublikowania oraz wykorzystywania Ankiety w zakresie jego rozpowszechniania i udostępniania za pomocą sieci Internet.
 3. Użytkownik oświadcza, że Ankieta nie narusza żadnych praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich.
 4. Com-Learn nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z Ankiet przez Użytkowników i Respondentów. Respondent może korzystać z Ankiet na zasadach i w sposób określony przez Użytkownika. 
 5. Użytkownik ma możliwość opublikowania lub usunięcia Ankiety w Systemie w terminie ustalonym z Com-Learn. Czas trwania, termin rozpoczęcia i zakończenia Ankiety określa Autor.
 6. Com-Learn ma możliwość zablokowania Ankiety co do której zachodzi podejrzenie, że została zamieszczona z naruszeniem zasad prawa lub postanowień Regulaminu.

§ 13

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Com-Learn przetwarza wyłącznie te dane osobowe Użytkowników, które są niezbędne do świadczenia Usług określonych Regulaminem oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 2. Dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem zasad ochrony i bezpieczeństwa danych zgodnie z wymaganiami RODO.
 3. Zasady ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności Com-Learn dostępna pod adresem internetowym: https://com-learn.pl/index.php/polityka-prywatnosci/
 4. W przypadku, gdy do dostępu do Systemu wykorzystywany jest sklep internetowy Com-Learn dostępny pod adresem https://com-learn.pl/index.php/sklep/, Użytkownika obowiązują zapisy Regulaminu sklepu internetowego Com-Learn, dostępnego pod adresem: https://com-learn.pl/index.php/regulamin-sklepu-internetowego-com-learn/

§ 14

ZABEZPIECZENIE DANYCH

Com-Learn oświadcza, iż dokłada należytej staranności, aby zapewnić wszystkim Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Usług. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać mailowo na adres admin@com-learn.pl

§ 15

WSPARCIE MERYTORYCZNE I TECHNICZNE UŻYTKOWNIKÓW

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu lub problemy związane ze świadczonymi usługami w ramach Systemu Com-Learn mogą być zgłaszane przez Użytkownika za pośrednictwem adresu e-mail admin@com-learn.pl.
 2. Użytkownik może zgłosić zastrzeżenie w takim zakresie w jakim przewidziane Regulaminem dedykowane mu Usługi nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Zgłoszenie powinno być przesłane w ciągu 14 dni od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przesłanie zgłoszenia.
 4. Zgłoszenie można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres e-mail: admin@com-learn.pl.
 5. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail, okoliczności uzasadniające zgłoszenie, a także konkretne żądanie związane ze zgłoszeniem.
 6. Jeżeli podane w zgłoszeniu dane lub informacje wymagają uzupełnienia, podmiot je rozpatrujący, zwróci się do zgłaszającego o uzupełnienie we wskazanym zakresie. W przypadku braku uzupełnienia zgłoszenie pozostanie bez rozpatrzenia.
 7. Com-Learn rozpoznaje zgłoszenie w terminie 30 dni od daty jego otrzymania w sposób prawidłowy (zawierające wymagane elementy, niewymagające uzupełnienia). Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia drogą korespondencji elektronicznej, na podany przez siebie adres e-mail.
 8. Com-Learn zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości Regulaminu lub przepisów prawa.

§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Com-Learn zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
 2. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach Regulaminu stosownym komunikatem zamieszczonym w Systemie oraz informacją przesłaną na adres e-mail Użytkownika.
 3. Użytkownik może odmówić akceptacji zmian przesyłając do Com-Learn stosowne oświadczenie w tym zakresie w formie pisemnej, mailowej na adres admin@com-learn.pl. Oświadczenie o braku akceptacji zmian powinno być przekazane niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o zmianie Regulaminu w sposób określony w ust. 2. Brak oświadczenia w powyższym terminie jest uznany za akceptację zmian przez Użytkownika. Przesłanie oświadczenia jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy przez Użytkownika z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia, liczonego od dnia otrzymania przez Com-Learn informacji o odmowie akceptacji zmian.
 4. Użytkownik ponosi ryzyko nieotrzymania powiadomienia o zmianie Regulaminu z powodu nieaktualnego, nieprawdziwego lub należącego do innego podmiotu adresu e-mail.
 5. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem w nowym brzmieniu.
 6. Wszelkie spory związane z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Com-Learn, przy czym w przypadku sporów na tle sposobu realizacji przez Com-Learn Usług, postępowanie sądowe może być wszczęte po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, w pozostałych przypadkach Strony zobowiązują się w pierwszej kolejności dążyć do polubownego rozstrzygnięcia sporów w drodze negocjacji prowadzonych przez okres 90 dni.
 7. Nie stanowi zmian Regulaminu: zmiana zawartych w nim danych teleadresowych dotyczących Com-Learn, zmiana danych wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia przez niego działalności ani zmiana Polityki Prywatności, jeżeli jej zmiany wynikają z obowiązujących przepisów prawa lub są bardziej korzystne dla Użytkownika.
 8. Com-Learn ma prawo podjąć decyzję o zaprzestaniu lub zawieszeniu świadczenia Usługi. W takim przypadku poinformuje Użytkowników, zamieszczając na głównej stronie internetowej Systemu stosowną informację. Zaprzestanie lub zawieszenie świadczenia Usługi nastąpi po upływie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji.
 9. Prawem właściwym dla całości Umowy jest prawo polskie.
 10. W kwestiach nieuregulowanych w Umowach zawartych z Com-Learn zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 11. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 12. Regulamin obowiązuje od 1.05.2020r.